ላዕꬅ ጾሎቴ

ዉቱንቶይ ዉ́ ኣዳ̂ይ ዉቱሮ ኢ ዎርጉሴስ ዉ ኦይጫቼሱም ቢሩሲ ኤሬስ ኡቴ̂፥ ኡሱንኬ ጾሎቲዶኮ̂ይት! ዉ ጾሎቴስካ ሃያ ሂዲ ጾሎታይት!

ኣፋዕ ዬሲስ ኑ́ ኣዳ̂፥

ኔ́ ሱንꬅ ኣꬎይ ቦንቹቶ!

ኔ́ ካዕቴቴይ ዬዎ!

ኔ́ ሼኔይ ኣፋዕ ቤ ማዕቄ̂ስኬ፥ ኣላ̂ ጋዴጋራ ማዕቆ̂!

ቆዕሱስ ማዕቄ̂ስ ቦዕራ ሃይንꬆ ኑዕሮ ኢንጋ!

ኑና ሚቹ̂ሴሲሩስ ኣቶ̂ ኑ ሂሴስኬ፥

ኑ́ ጩቦ̂ ኑዕሮ ኣቶ̂ ሂያ!

ሴዕጻናጋፋ ኑና ኣሻ̂ ኣቱ̂ም፥

ኢዕታ ፓዕጬጋ ኣዕሚዶኮ̂!

ካዕቴቴይኒ ማንጎይኒ ቦንቾይኒ ናናኦስ ኔዕሮቴ። ኣሚንእ