Luqaase

Bonchutis Tofiloose, nu gidda lutsutis aakir kashes awusa haym biranna lagirute tsaafis. I awusa nuuro aathisiri achchagafa mangi aafenna dengis markirura qaala kashesirurateshin. Tay poto achchagafa mangi udda kash qorethi lo'athi ta tseele ginda, awusa maaqqis i ogenna ogenna ta neero tsaafadas, lo'o maaqqitis tana gahin.

Even as they delivered them unto us, which from the beginning were eyewitnesses, and ministers of the word;